MACKIE – SMK PROFX30V3

1,199.00 

PROFXV3 – USB 30 canaux + effets

Console analogique, Mackie, SMK-PROFX30V3
MACKIE – SMK PROFX30V3