MACKIE – SMK PROFX22V3

969.00 

PROFXV3 – USB 22 canaux + effets

Console analogique, Mackie, SMK-PROFX22V3
MACKIE – SMK PROFX22V3