MACKIE – SMK PROFX12V3

456.00 

PROFXV3 – USB 12 canaux + effets

Console analogique, Mackie, SMK-PROFX12V3
MACKIE – SMK PROFX12V3